Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
(dále jen „Podmínky“)

Výklad základních pojmů


Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, které Dopravce poskytuje na základě její objednávky přepravní
služby, tj. zejména pro ní zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z Místa určení.

Dopravce – Za minutku s.r.o., se sídlem Červeněves 96, 503 53 Smidary, IČ 09 13 74 83.

Odesílatel – fyzická nebo právnická osoba, od níž je zásilka odesílána. Odesílatel je osoba, která může, ale
nemusí být totožná se Zákazníkem. Odesílatel není ve smluvním vztahu s Dopravcem v případě, že jde o
osobu odlišnou od Zákazníka, v takovém případě je Odesílatel určen objednávkou Zákazníka.

Místo odeslání – místo určené Zákazníkem, kde je Dopravce povinen převzít zásilku nebo zásilky.

Místo určení – místo určené Zákazníkem, kam je Dopravce povinen doručit zásilku nebo zásilky.

Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, které je podle objednávky Zákazníka zásilka určena.

Objednávka – podání učiněné ústní formou (telefonicky), nebo písemně elektronickou formou (e-mailem,
on-line objednávka).

Zásilka – předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito Obchodními podmínkami Dopravce
dopravit Příjemci.

Základní ustanovení

Tyto „Podmínky“ se vztahují na přepravní služby poskytované Dopravcem. Od těchto „Podmínek“ se lze
odchýlit pouze na základě písemné dohody Dopravce a Zákazníka.

Zásilka

1. Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito „Podmínkami“ Dopravce
povinnost dopravit Příjemci.
2. Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, a aby nemohla poškodit
jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky a nezpůsobila újmu na zdraví osobě přepravující zásilku nebo
jakýmkoliv třetím osobám.
3. Zásilka musí být opatřena adresou Odesílatele a Příjemce.
4. Označení zásilky musí být úplné a musí být uvedeno čitelně.
5. Z přepravy jsou vyloučeny tyto zásilky:
          1. jejichž vlastnictví nebo držení je podle právních předpisů České republiky zakázáno, omezeno
          nebo podmíněno zvláštními podmínkami,
          2. jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi podléhá národním nebo
          mezinárodním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům
          nebo jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi může být jinak nebezpečná pro
          Dopravce, zejména přeprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látek a chemických
          přípravků, jedů, výbušnin, třaskavých a hořlavých látek, radioaktivní látky, vojenské munice a další
          obdobné předměty,
          3. snadno rozbitné věci a takové předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit újmu na zdraví
          osob nebo škodu na majetku, nebo mohou jinak ohrozit řádnou přepravu,
          4. které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k
          hmotnosti předmětu, nebo k jeho jinému charakteru, u kterých chybí potřebné podklady a údaje,
          zejména není-li uvedena úplná adresa Příjemce,
          5. živé zvíře nebo živá zvířata (s výjimkou drobných domácích zvířat, ptáků, kterým Zákazník zajistí
          vhodné a bezpečné podmínky pro přepravu),
          6. jiné předměty, které jsou pro přepravu zásilek nevhodné (dále jen „předměty, které jsou
          vyloučeny z přepravy“),
          7. platné bankovky české i zahraniční měny (vyjma do částky do 5000,–Kč), šeky, směnky a jiné
          mimořádně cenné papíry, umělecké předměty a jiné nepojištěné zboží vysoké hodnoty.
          6. V případě, že předmět uvedený pod písm. g) Zákazník předá Dopravci k přepravě, neodpovídá Dopravce
          za škody na takovéto věci v žádném případě v širším rozsahu, než stanoví tyto „Podmínky“, popřípadě
          písemná smlouva mezi Dopravcem a Zákazníkem.
7. Z přepravy je vyloučen také předmět, který, ač jinak splňuje podmínky kladené těmito „Podmínkami“ na
zásilku, má být odeslán z Místa odeslání nebo je Zákazníkem na Místo určení, které je nedosažitelné nebo
dosažitelné jen s mimořádným úsilím.
8. V případě pochybností o tom, zda jde či nejde o předměty, které jsou vyloučeny z přepravy, je rozhodující
názor Dopravce; Zákazník není oprávněn zaslání zásilky vyžadovat.

Práva a povinnosti Dopravce

1. Dopravce se zavazuje:
V případě, že potvrdí objednávku Zákazníka, převzít zásilku v Místě odeslání.
Po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit přepravu zásilky Příjemci zásilky na Místo určení.
V případě nemožnosti zásilku doručit je Dopravce povinen neprodleně informovat Zákazníka a dohodnout
další postup.
Předat proti písemnému potvrzení zásilku Příjemci na Místě určení.
Zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas, s náležitou odbornou péčí.
Podat Zákazníkovi telefonickou informaci o tom, kdy je zásilka doručena Příjemci v případě, kdy o to
Zákazník požádá. Za tuto službu je Zákazník povinen zaplatit podle platného Ceníku dopravce.
Chránit všestranně zájmy Zákazníka, pokud jde o ochranu přepravy zásilky proti škodám, jež by mohly
vzniknout při přepravě.
Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy.

2. Dopravce může svůj závazek vůči Zákazníkovi:
Plnit sám nebo za pomocí dalšího dopravce.
Odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.

Práva a povinnosti Zákazníka

1. Zákazník se zavazuje:
v případě, že chce využít služeb Dopravce, objednat přepravu zásilky stanoveným způsobem.
Opatřit zásilku přesným názvem Příjemce, Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného a telefonem
na kontaktní osobu.
V objednávce uvádí Zákazník své jméno, kontakt (adresu, telefon, e-mail), velikost zásilky, přesný čas
vyzvednutí zásilky a přesný čas doručení zásilky, v případě doručení zásilky na čas.
Zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky, přiměřené povaze a druhu zásilky. Dopravce neodpovídá za škody,
které vzniknou zanedbáním této povinnosti.
Upozornit Dopravce při objednávce, že objednává přepravu zásilky o hmotnosti větší než 5kg nebo o
rozměrech větších 50 x 30 x 5 cm, popřípadě zásilky plochého tvaru o šířce větší 45 cm.
Předat Dopravci nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění přepravy zásilky.
Potvrdit předání a převzetí každé zásilky k přepravě na oficiální objednávkový list Dopravce.
Poskytnout Dopravci správné údaje o obsahu zásilky a její povaze; v případě porušení této povinnosti
Zákazník odpovídá za škodu, která mu vznikne na přepravované zásilce, jakož i za škodu, která vznikne
Dopravci porušením této povinnosti.
Přijmout zpět nedoručitelnou zásilku a uhradit Dopravci náklady na zpětné doručení zásilky.

2. Zákazník je odpovědný:
Za přípravu zásilky k odeslání tak, aby Dopravce mohl zásilku na Místě odeslání bez zbytečného odkladu
převzít; pokud není zásilka připravena a nebude možné, aby Dopravce zásilku převzal od Odesílatele do
deseti minut od příjezdu na příslušnou adresu, je Zákazník povinen zaplatit náhradu za ztrátu času Dopravci
za dobu přesahující uvedených deset minut podle platného Ceníku Dopravce.
Pokud Zákazník není totožný s Odesílatelem, je Zákazník povinen zajistit, aby uvedené povinnosti byly
dodrženy; v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku odpovídá Zákazník stejně,
jako by zásilku odesílal sám.

Doručování zásilek

1. Povinnost Dopravce zásilku doručit je splněna předáním zásilky Příjemci v Místě určení.
2. Nebyl-li Zákazníkem označený Příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení vydána
zásilka i jiným osobám, které se nacházejí na Místě určení v místnostech. Příjemce, stejně tak jako jiným
osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (zejména recepční).
To neplatí, pokud Zákazník v objednávce písemně vymíní, že zásilka musí být předána výlučně Příjemci; v
takovémto případě je nutno zásilku vydat pouze Příjemci a nikomu jinému. Dopravce není v žádném případě
povinen kontrolovat totožnost Příjemce.
3. Předpokládá-li Zákazník, že Příjemce nemusí být v době doručení zásilky přítomen, může dát v objednávce
též svolení k předání zásilky osobě mimo kancelář nebo byt Příjemce (např. sousední firmě, do schránky
apod.).
4. V případě, že Zákazník v objednávce uvede, že přepravu dané zásilky zaplatí Příjemce, je Dopravce
oprávněn vydat zásilku Příjemci i tehdy, pokud Příjemce cenu za přepravu zásilky zaplatit odmítne. V
takovémto případě je cenu za přepravu dané zásilky povinen zaplatit Zákazník.
5. V případě, že Příjemce odmítne zásilku v Místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů
nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce ani žádné
jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Obchodními podmínkami zásilku v Místě určení předat
(dále jen „nedoručitelná zásilka“), musí o tom Dopravce neprodleně informovat Zákazníka a vyčkat dalších
instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce, nebude-li
možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Zákazníka, je Dopravce povinen
zásilku doručit zpět Zákazníkovi. V případě, že Zákazník dá o nedoručitelné zásilce Dopravci další instrukce,
je Zákazník povinen Dopravci zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí. Povinnost Dopravce zásilku
doručit, je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vrácením Zákazníkovi. V tomto případě náleží
Dopravci cena za zpáteční doručení.
6. Dokud Dopravce zásilku nevydá Příjemci, je Zákazník oprávněn požadovat, pokud to je technicky možné,
aby přeprava zásilky byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo aby s ní bylo naloženo jinak v souladu
s účelem přepravy. V takovém případě musí Dopravci uhradit náklady s tím spojené a cenu ve shodě s
Ceníkem Dopravce.
7. Nemůže-li být nedoručitelná zásilka Zákazníkovi vydána, je Dopravce oprávněn vzít zásilku do úschovy.
Hrozí-li bezprostředně škoda na zásilce nebo hrozí-li vzhledem k nemožnosti dalšího uchovávání zásilky
škoda Dopravci, a není-li zároveň v obou případech možno si vyžádat pokyny Zákazníka, nedává-li Zákazník
žádné pokyny nebo jsou-li jeho pokyny zjevně neuskutečnitelné či uskutečnitelné jen s náklady zřejmě
nepřiměřenými povaze a hodnotě zásilky, popřípadě nevyzvedne-li si Zákazník zásilku od Dopravce nebo
neumožní-li její doručení do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena, je Dopravce oprávněn
zásilku vhodným způsobem prodat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení a není-li zároveň dána možnost
přiměřeného prodeje nebo by náklady s prodejem byly zřejmě nepřiměřené povaze zásilky, a to zejména
převyšují-li náklady na prodej předpokládaný výtěžek prodeje, je Dopravce oprávněn zásilku zničit. Náklady
vzniklé úschovou, prodejem, popřípadě zničením zásilky nese Zákazník.

Lhůta pro doručení zásilky

1. Doba, do kdy je třeba zásilku doručit Příjemci, se řídí přepravními lhůtami dopravce, které jsou uvedeny
v platném Ceníku Dopravce.
2. Maximální přepravní lhůty jsou počítány od okamžiku objednání zásilky Zákazníkem a to ústní formou
(telefonická objednávka), do okamžiku předání Zásilky Příjemci, popřípadě do okamžiku neúspěšného
pokusu o předání Zásilky Příjemci.
3. Rychlost doručení zásilky se odvíjí od vzdálenosti, stavu a sjízdnosti vozovek, dopravní situací, velikostí a
náročností dané zásilky.

Cena za přepravu zásilky

1. Zákazník je povinen seznámit se s aktuálním Ceníkem Dopravce.
2. Cena za přepravu se platí hotově nebo bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty.
3. Doklad (stvrzenka) je vystavován na místě při převzetí nebo při předání zásilky, dle předchozí domluvy
Zákazníka s Dopravcem. Faktura je vystavována se 14-ti denním termínem splatnosti, pokud není uvedeno
jinak, se všemi náležitostmi. Její součástí je výpis všech zásilek uskutečněných v daném období a zahrnutých
do faktury s uvedením data, místa vyzvednutí a doručení zásilky, ceny, kódu zásilky (pokud je při objednávce
Zákazníkem uveden) a okolnostmi odrážejícími se v ceně zásilky. Fakturace probíhá 1x měsíčně.
4. Dopravce si vyhrazuje právo odmítnout fakturaci zákazníkům, jejichž měsíční účet nepřekročí 10.000,–
Kč (tzn. Zákazník je povinen za každou jednotlivou zásilku zaplatit v hotovosti nebo bezhotovostně platební
kartou při jejím předání či doručení).
5. V případě prodlení s úhradou ceny je Dopravce oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve
výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části
překročí 100 dní, je kromě úroku z prodlení Zákazník povinen stý prvý den prodlení uhradit Dopravci také
smluvní pokutu ve výši 25% z dlužné částky. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
6. Pro zajištění svých nároků má Dopravce zástavní právo k zásilce Zákazníka.
7. V případě prodlení s provedením bezhotovostní platby není Dopravce povinen plnit nadále své povinnosti
vůči Zákazníkovi, vyplývající ze smluvního vztahu a je oprávněn poskytovat další služby Zákazníkovi výhradně
proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí nemusí být oznámeno Zákazníkovi písemnou formou.
8. Pokud nemůže Dopravce dokončit přepravu pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na
poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě de Ceníku služeb Dopravce. Skutečnost, za kterou
Dopravce neodpovídá, je nemožnost doručit zásilku z důvodu vzniklém na straně Zákazníka.
9. Stornuje-li Zákazník objednávku po výjezdu kurýra, Dopravce má nárok na poměrnou část ceny
odpovídající ujetým kilometrům zmařeného výjezdu dle Ceníku služeb Dopravce. Stornování objednávky
Zákazník provede výhradně telefonicky.

Smluvní vztah

1. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Dopravcem vzniká okamžikem:
          1. Kdy Zákazník potvrdí Objednávku na doručení zásilky. Potvrdit Objednávku může buď ústně
          (telefonicky), nebo elektronickou poštou (e-mailem).
          2. Kdy Zákazník uzavře s Dopravcem písemnou smlouvu o přepravě zásilky, či zásilek.
2. Objednáním služby podle platného Ceníku služeb vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito „Podmínkami“.
3. Na základě smluvního vztahu založeného dle bodu 1. 1-2 vzniká povinnost Dopravce zajistit přepravu
zásilky a povinnost Zákazníka za přepravu zásilky zaplatit.

Odpovědnost Dopravce za škody

1. Dopravce odpovídá za škodu na převzaté zásilce, která vznikla při obstarávání přepravy Dopravcem až do
jejího vydání Příjemci, popřípadě do vrácení zásilky Zákazníkovi. Dopravce je povinen oznámit Zákazníkovi
vznik škody na zásilce neprodleně poté, co se o škodě dověděl. Odpovědnosti za škodu se zprostí, prokáželi, že škodu nebylo možno odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
2. Odpovědnost Dopravce za škodu na zásilce je omezena nejvyšší částkou 10 000 Kč.
3. Dopravce neodpovídá za škody na zásilce (tj. škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím
poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním či vadným doručením zásilky, pokud
takováto škoda byla způsobena:
V důsledku porušení povinností Zákazníka, popřípadě třetí osoby, od níž Dopravce přejímal zásilku v Místě
odeslání nebo v důsledku porušení povinností vlastníka zásilky anebo Příjemce zásilky.
Vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku.
Vadným nebo nedostatečným obalem; Dopravce neodpovídá za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této
vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná.
4. Dopravce odpovídá v každém případě za škodu skutečnou a nenese odpovědnost za ušlý zisk a následné
škody z chybného doručení zásilky.


Reklamace


1. Reklamaci odpovědnosti za škodu na zásilce je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 10 dnů ode dne doručení zásilky Příjemci nebo vrácení zásilky Zákazníkovi. Jde-li o odpovědnost za škodu
na zásilce v důsledku ztráty zásilky, je nutno reklamaci uplatnit do 10 dnů ode dne, kdy měla být zásilka
doručena.
2. Reklamace ve smyslu předchozího odstavce musí být písemná, musí obsahovat přesné vyčíslení
požadované škody ve shodě s těmito „Podmínkami“ (ledaže přesná výše škody není zatím Zákazníkovi
známa, což musí být v písemné reklamaci výslovně uvedeno), musí být doručena Dopravci ve lhůtě podle
předchozího odstavce, musí obsahovat jméno a adresu příjemce a datum odeslání.
3. Neuplatní-li Zákazník své nároky v době a způsobem dle tohoto článku, platí, že zásilka byla řádně
doručena.